Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych bezpośrednio od osoby

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Polski Czerwony Krzyż.

1)      Administratorem danych jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14.

2)      Inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu jest Pan Andrzej Antoń, adres mailowy: iod@pck.org.pl .

3)      Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa w tym Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4)      Odbiorcą danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż.

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Nie dotyczy

6)      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu do którego została pozyskana zgoda, w szczególności przez czas wykonywania świadczeń wolontarystycznych na podstawie zawartego porozumienia. Jednocześnie Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7)       Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9)      Podanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na realizację celu, co do którego pozyskana została zgoda, w szczególności przez czas realizacji porozumienia wolontarystycznego, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia porozumienia o którym mowa wyżej.

10)    Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Nie dotyczy.