Zobowiązania z miasta Ałmaty (Ałma Aty), Kazachstan 2-4.05.2018

My, liderzy Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zgromadzeni na X Europejskiej Regionalnej Konferencji Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, która odbywa się w dniach od 2 do 4 maja 2018 w mieście Ałmaty, spotykamy się aby uzgodnić strategię i działania mające na celu zwiększenie indywidualnego i zbiorowego wpływu Stowarzyszeń Krajowych w Europie na odbudowanie odporności społeczeństw, zapewnienie pomocy humanitarnej i opieki socjalnej dla osób w trudnej sytuacji; na poziomie regionalnym, krajowym i lokalnym,

Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić znaczenie, skuteczność i trwałość prac i działań Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w całej Europie, z myślą o jednym, zjednoczonym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz wzywając Regionalne Biuro Europejskie Federacji (IFRC Europe) do wzmocnienia tych wysiłków i zaangażowania jego zasobów, w szczególności w  obszarze migracji, wolontariatu i działań Ruchu Młodzieżowego,

Jesteśmy zdeterminowani aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się obrazem migracji, zaangażowaniem wolontariuszy i pomocą humanitarną dla społeczności dotkniętych kryzysem,

Uwzględniając Politykę w zakresie ochrony integralności Stowarzyszeń Krajowych i organów Międzynarodowej Federacji,

Biorąc pod uwagę zobowiązania Państw podjęte przy pomocy międzynarodowych instrumentów prawnych, takich jak Konwencje Genewskie i poprzednie rezolucje Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w szczególności rezolucję nr 2 z 30. Konferencji Międzynarodowej i 4 z 31. Międzynarodowej Konferencji określającej pomocniczą rolę Stowarzyszeń Krajowych w dziedzinie pomocy humanitarnej,

Uwzględniając zobowiązania przewidziane w Rezolucji w sprawie ogólnoświatowych zasad mobilizacji zasobów Ruchu (CD / 17 / R2), przyjętej przez Radę Delegatów w listopadzie 2017 r.,

Uwzględniając zobowiązania i Plan Działania przewidziane w Rezolucji w Sprawie Wzmocnienia Koordynacji i Współpracy Ruchu (SMCC) (CD / 17 / R1) przyjętej przez Radę Delegatów w listopadzie 2017 r.,

Bardzo zaniepokojeni zmniejszającą się przestrzenią humanitarną związaną z możliwościami pomocy i ochrony migrantów, a także zaniepokojeni humanitarnymi konsekwencjami trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie i zobowiązani do Apelu o Działanie na rzecz Humanitarnej Odpowiedzi na Potrzeby Uchodźców CD / 17 / R3 przyjętego przez Radę Delegatów w listopadzie 2017 r., zdecydowaliśmy się  działać zgodnie z Podstawowymi Zasadami,

Uwzględniając Politykę Wolontariatu Federacji przyjętą przez 18. Zgromadzenie Ogólne i Globalny Raport dot.  Wolontariatu,

Uwzględniając Przewodnik Obowiązków i Odpowiedzialności MKCK i Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (CEA) 2016,

Kierując się globalną Strategią Federacji dot. Migracji (2018-2020) zatwierdzoną na Zgromadzeniu Ogólnym Federacji w 2017 r.,

Przystępując do Deklaracji z Bishkek przyjętej podczas 23. spotkania dot. współpracy Młodzieży Europejskiej w dniu 30 kwietnia 2018 r. i ponawiając wsparcie dla Europejskiej Sieci Młodzieży,

Jesteśmy zdeterminowani do zwiększenia różnorodności na wszystkich szczeblach Stowarzyszeń Krajowych, aby reprezentować społeczności, którym służymy, powołując się na decyzje dot. sytuacji Kobiet w Czerwonym Krzyżu i Czerwonym Półksiężycu przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Federacji w listopadzie 2017 r.,

Zobowiązania te przyczynią się do przygotowania kolejnych sesji statutowych, w tym 33. Międzynarodowej Konferencji w 2019 r. 

MIGRACJA

Zobowiązujemy się aby:

  •  być wrażliwym i odpowiadać  na potrzeby humanitarne migrantów, niezależnie od ich statusu prawnego, oraz rozszerzać działania na rzecz integracji społecznej migrantów i z migrantami, a także zwiększyć starania na rzecz zwalczania dyskryminacji i ksenofobii;

  • opracowywać krajowe i regionalne strategie i wytyczne dotyczące tematyki migracji, ponieważ migranci uznawani są za osoby wymagające ochrony, z udziałem odpowiednich wewnętrznych i zewnętrznych zainteresowanych stron, w tym społeczności migrantów i społeczności przyjmujących;

  • bronić przestrzeni humanitarnej Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i informować odpowiednie władze w zakresie potrzeb humanitarnych migrantów i ich praw, aby zapewnić odpowiednią pomoc imigrantom;

  • współpracować w bardziej efektywny i skuteczny sposób pomiędzy Stowarzyszeniami    Krajowymi i rządami krajów w obszarze tranzytu i miejsca docelowego dla migrantów, w tym pracowników migrujących, zapewnić skoordynowane i uzupełniające wsparcie dla migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez prowadzenie międzynarodowej współpracy między Stowarzyszeniami Krajowymi  znajdującymi się wzdłuż tras migracyjnych , angażować  się we współpracę i umożliwiać  dzielenie się zasobami / informacjami. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zobowiązujemy się do:

•      Stałego podnoszenia jakości usług dla społeczności i regularnej ich oceny, poprzez ocenę potrzeb, badanie satysfakcji społeczności, wzmacniania partnerstwa z rządami, biorąc pod uwagę zmieniający się kontekst humanitarny;

·         Zwiększenia zaangażowania wolontariuszy poprzez wzmocnienie różnorodności rekrutowanych wolontariuszy, w tym zmarginalizowanych członków społeczności, oraz rozszerzenie możliwości rozwoju umiejętności;

·         Przeglądu i wzmocnienia polityki i struktur Krajowych Stowarzyszeń wobec młodzieży i wolontariatu, w oparciu o badania, ankiety oraz wykorzystanie potencjału organizacji Sojusz Wolontariatu;

·         Zapewnienia stabilności finansowej poprzez dywersyfikację źródeł przychodów, opracowanie strategii mobilizacji zasobów dla danego kraju oraz inwestowanie w rozwój fundraisingu, w tym budowanie potencjału Stowarzyszeń;

•      Inwestowania w  zasoby lokalne (ludzi, sprzęt, infrastrukturę Stowarzyszeń), abyśmy zostali uznani za pierwszych respondentów przez społeczności, rządy i partnerów;

•      Pełnienia funkcji koordynującej w ramach partnerstwa z innymi podmiotami i zgodnie z  naszymi możliwościami, mandatem, odpowiednimi strategiami, o ile jest to wykonalne i istotne. 

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA

Zobowiązujemy się do:

      Wzmocnienia koordynacji i współpracy między wszystkimi komponentami Ruchu, łączenia zasobów i pełnieia roli autorytetu w razie potrzeby, oraz zapewnienie wydajności, przydatności i opłacalności naszych modeli współpracy i naszej sieci;

      Silnego zaangażowania w rozwój Strategii Federacji  2030, aby odzwierciedlić lokalne, krajowe i regionalne potrzeby oraz trendy humanitarne. 

Wyrażamy uznanie za przyjęcie i gościnność wobec Stowarzyszeń Krajowych

Przywódcy Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca z Europy oraz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca pragną wyrazić najserdeczniejsze podziękowania i uznanie dla przywódców, pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca w Kazachstanie za doskonałą organizację 10. Europejskiej Konferencji Regionalnej, a Ministerstwu Spraw Zagranicznych i władzom lokalnym Ałmaty  wdzięczność za wsparcie, serdeczne przyjęcie i gościnność.