18.05.2012 ZajÍcia Obrony Cywilnej na strzelnicy

(przedstawiciele PCK brali udzia≥ w strzelaniu)