Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 1994

 

III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza odbyła się 27.04.1994 r.

 

Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następującym składzie: (Protokół nr 1/1/94 z dnia 27.04.1994)

1. Janusz Pankiewicz   - prezes

2. Zygmunt Bilecki          - v-ce prezes

3. Krystyna Karczewska  - sekretarz

4. Wanda Fudali             - skarbnik

5. Piotr Bałakier             - członek

6. Władysław Ciapała     - członek

Kazimierz Korduła - przewodniczący Lokalnej Komisji Rewizyjnej (LKR)

 

Henryk Piwoński - członek Prezydium Lokalnej Rady HDK

Renata Kotlińska - pielęgniarka  Terenowa PCK koordynatorka pielęgniarek PCK

 

Biuro Zarządu mieści się w Urzędzie Miasta  przy ul. Harcerskiej

 

 

20.06.1994 Zarząd zatwierdził kandydatów do odznaczenia Odznaką Honorową PCK: (Protokół nr 2/2/94 z dnia 2/2/1994)

 

OH PCK III stopnia

1. Gancarz Elżbieta - opiekunka Szkolnego Koła PCK w SP 1

2. Grygierek Małgorzata - opiekunka SK PCK w SP w Kończycach Małych

3, Korduła Kazimierz - krwiodawca, przew. Lok. Komisji Rewizyjnej

4. Szpil Bernadeta - skarbnik Zakładowego Koła PCK przy KWK "Jastrzębie"

5. Żagań Anna - skarbnik Terenowego Koła PCK w Zebrzydowicach

 

OH PCK IV stopnia

1. Ganita Andrzej - ZK PCK przy KWK "Moszczenica"

2. Piwoński Henryk - krwiodawca, członek Prezydium Lokalnej Rady HDK

 

 

Akcję "Pomocna dłoń"  przeprowadzono 5.11.1994 w godz. 8-14, podczas której zbierano żywność, środki czystości oraz środki pieniężne. (protokół nr 3/3/94 z dnia 6.10.194

Na spadek liczby członków klubów HDK wpłynęła ogólna sytuacja polityczno-gospodarcza kraju. Zmiany funkcjonowania zakładów pracy, powstawanie nowych prywatnych spółek na ich terenie, jak również nowa struktura zatrudnienia nie tworzą sprzyjającej dla rozwoju i wzrostu liczbowego klubów HDK. Jednakże, pomimo tych trudności, działalność klubów nie uległa zahamowaniu w takim stopniu, żeby nie zauważyć ich należytej działalności i jej widocznych efektów. Łączna ilość oddanej krwi przez członków klubów HDK wynosi średnio rocznie około 3050 litrów.

Uzyskane przez Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju pozytywne wyniki na odcinku honorowego krwiodawstwa są w ogromnej mierze zasługą aktywu społecznego. Dowodem tego jest fakt, iż w okresie dwudziestoletniej działalności Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju w uznaniu za wybitne zasługi dla rozwoju honorowego krwiodawstwa przyznano krwiodawcom oraz propagatorom następujące wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi 5 osobom, Złoty Krzyż Zasługi 55 osobom, tytuł Zasłużony dla Zdrowia Narodu 11 osobom, Kryształowe Serce 5 osobom, Pamiątkowy Medal 25-lecia Honorowego Krwiodawstwa 9 osobom, Pamiątkowy Medal 30-lecia Honorowego Krwiodawstwa 18 osobom.

Działalność na odcinku Honorowego Krwiodawstwa jest inspirowana i koordynowana przez Rejonową Radę Honorowego Krwiodawstwa PCK w Jastrzębiu-Zdroju.  Do dobrze działających klubów HDK należą: Klub HDK przy KWK „Pniówek”, Klub HDK przy KWK „Zofiówka”, Klub HDK przy Komendzie Rejonowej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, Klub HDK przy KWK „Jastrzębie”, Klub HDK przy PKP z Zebrzydowicach oraz Klub HDK przy KWK „Borynia”.

W 1988 r. w kołach szkolnych i dorosłych działało 149 posterunków sanitarnych, a w 1994 r. ich liczba spadła do 105. W szkołach ponadpodstawowych działały 4 drużyny medyczno-sanitarne, które uczestniczyły w corocznych eliminacjach rejonowych aż do roku 1992. W związku z tym, iż Zarząd Wojewódzki PCK w Katowicach zaniechał organizowania wojewódzkich eliminacji, opiekunowie tych drużyn uznali za bezcelowe dalsze organizowanie rejonowych eliminacji.

(Protokół nr 1/4/95)  Wykonanie zadań rzeczowych za 1994 rok.


I. Działalność organizacyjna:

1. Koła zakładowe i terenowe:

    - zakładowe - 15 członków 896

    - środowiskowe - 2 członków 165

        Razem: - 17 członków 1061

2. Koła wśród młodzieży:

    - szkoły podstawowe - 28 członków 1483

    - szkoły ponadpodstawowe - 4 członków 181

        Razem: 32 członków 1664

3. Kluby "Wiewiórka":

    - szkoły podstawowe - 19 członków 1029

    - przedszkola - 1 członków 36

II. Przysposobienie sanitarne:

1. a) szkolenie wśród młodzieży - społecznie:

    - szkoły podstawowe - kursów 37 przeszkolonych 973

    - szkoły ponadpodstawowe - kursów 2 przeszkolonych 58

         Razem: kursów 39 przeszkolonych 1031

1. b) szkolenie dorosłych: nie przeprowadzono [W protokole podano numer 2. b) - przypis RG]

2. a) szkolenie wśród młodzieży w/g systemu Panufnika na zlecenie MZ i OS (wydatkowano 8.000.000,-)

    - szkoły podstawowe - kursów 3 przeszkolonych 83

    - szkoły ponadpodstawowe - kursów 1 przeszkolonych 20

        Razem: kursów: 4 przeszkolonych 103

W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono lokalnych eliminacji z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, natomiast przeszkolony zespół 5 osobowy zespół z zespołu Szkół Nr. 2 brał udział w wojewódzkich eliminacjach zajmując I - miejsce. Zajęcie I-miejsca w wojew. eliminacjach zakwalifikowano ten zespół do udziału w krajowych eliminacjach, które odbyły się w Gdańsku.

III. Oświata zdrowotna:

1. Konkursy czystości:

    a) koła młodzieżowe - 52

    b) koła dorosłych - 5

2. Olimpiada wiedzy o zdrowiu "Eskulapiada"

    a) koła młodzieżowe - 25

    b) o zasięgu lokalnym dla młodzieży -1

3. Pogadanki i prelekcje:

    a) koła młodzieżowe - 432

    b) koła dorosłych - 27

4. Projekcje filmowe:

    a) koła młodzieżowe - 52

    b) koła dorosłych - 3

5. Inne akcje O-Z (np. wystawy, apele. konkursy plastyczne itp).

    a) koła młodzieżowe - 170

    b) koła dorosłych - 3

IV. Honorowe krwiodawstwo:

1. Liczba klubów HdK - 7 członków 975

    Ilość krwi oddanej przez członków Klubu HdK - 503.640 litrów. [powinno być ml - przypis RG]

2. Ilość oddanej krwi przez dawców indywidualnych - 1.624.000 l. [powinno być ml - przypis RG]

3. Krew oddana metodą plazmaferezy - 9.600 ml. osób 24

4. Liczba dawców pozyskanych w 1994 roku - 45 dawców.

5. Ilość nadanych odznak ZHDK: I-st. - 24, II-st. - 54, III-st. -89

6. Prelekcje i pogadanki:

    - przez zarząd i Rady HdK: - 0

    - przez Kluby HDK - 3 osób 3150 (środowisko górnicze i policyjne).

7. Dni HdK oraz inne akcje:

    - spotkanie na szczeblu lokalnym: 1 - 30 osób

    - spotkanie w Klubach HdK - 3 - 76 osób

    - wycieczki - 2 przez Klub HdK.

V. Działalność opiekuńcza:

 

1. Umowy zawarte z Ośrodkami Pomocy Społecznej - 3

2. Średnia stawka godzinowa - 36.000 zł.

3. Liczba podopiecznych w ruchu - 77

4. Liczba godzin przepracowanych przez siostry PCK - 20.514

5. Zatrudnienie sióstr na dzień 31.12.1994

    - siostry - na umowę o pracę - 10

    - pielęgniarka - koordynatorka - 1 

    - siostry - na umowę zlecenia - 9 

6. pomoc doraźna - osób 2

    1. pomoc finansowa z HdK na leki

    2. paczka żywnościowa.

    - przeprowadzono wywiadów społecznych - 3

 

VI. Upowszechnienie międzynarodowego prawa humanitarnego

 

    a)  odczyty i prelekcje - 21

         - uczniów szkół - 500

         - uczniów szkół  ponadpodstawowych - 25