Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 1993

 

Zarząd Rejonowy aktywnie włączył się do ogłaszanych przez Zarząd Główny PCK akcji pomocy na rzecz poszkodowanych w Armenii, Rumunii, Jugosławii oraz zorganizowanej w 1993 r. ogólnopolskiej akcji „Pomocna dłoń”.

Szybkie i zasadnicze przeobrażenia społeczne, ekonomiczne i ustrojowe, jakie przechodził nasz kraj, oraz procesy demokratyzacji zmieniły zarówno struktury społeczne jak też poglądy i postawy ludzi w tym także motywacje ludzkiego zaangażowania, czego przejawem była słaba działalność niektórych kół PCK. Spowodowało to konieczność przystąpienia do systematycznej weryfikacji ilościowych kół oraz ich członków. Na skutek tych prac na dzień 31 grudnia 1993 r. stan kół i członków wynosił: 25 kół terenowych i zakładowych zrzeszających 3.500 członków oraz 35 kół szkolnych zrzeszających 1.426 członków. Polski Czerwony Krzyż staje się z organizacji masowej organizacją elitarną.

Działalność młodzieżową Zarząd Rejonowy PCK wśród całej młodzieży szkolnej prowadzi począwszy od najmłodszych grup wiekowych, tj. dzieci w wieku 6-10 lat skupionych w Klubach „Wiewiórka” PCK oraz młodzieży zrzeszonej w szkolnych kołach PCK i grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM). Kluby „Wiewiórka” PCK działały we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych. Opierają one swoją działalność przede wszystkim na propagowaniu higieny osobistej, higieny jamy ustnej, żywienia i ochrony środowiska naturalnego. Działalność Klubów „Wiewiórka” PCK w przedszkolach i młodszych klasach szkół podstawowych ma także na celu przygotowanie przyszłych członków szkolnych kół PCK. W każdym przedszkolu zorganizowany został kącik PCK, w którym propaguje się dla rodziców działalność czerwonokrzyską z nasileniem w Tygodniu PCK w maju i Dni Honorowego Krwiodawstwa w listopadzie. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża 8 V »  » Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26 XI »

Na dzień 31 grudnia 1993 roku stwierdza się istnienie w szkołach 14 klubów zrzeszających 1.246 członków, a w przedszkolach 1 klub zrzeszający 125 członków.

Działalność szkolnych kół PCK, oprócz podstawowych zadań, ukierunkowana jest według możliwości i potrzeb swojego środowiska. Pomocą do opracowywania planów pracy są propozycje zadań opracowane przez Zarząd Główny PCK. Do działania na każdy rok szkolny wytyczne proponują młodzieży PCK odpowiednie hasło. Niezależnie od realizacji hasła roku młodzież zrzeszona w kołach PCK uczestniczy również w programach działań Zarządu Głównego PCK w Warszawie i Zarządu Wojewódzkiego PCK w Katowicach. Młodzież z naszego rejonu uczestniczyła w obchodach: 25-lecia Honorowego Krwiodawstwa, 20-lecia działalności Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM), 10-lecia Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju, 65-lecia PCK, Międzynarodowego Roku Pokoju, 65-lecia istnienia szkolnych kół PCK, 30-lecia Honorowego Krwiodawstwa, 70-lecia PCK, 70-lecia szkolnych kół PCK.

Młodzież szkolnych kół PCK bierze liczny udział w rozmaitych konkursach pod hasłem: „Jak pomagam innym”, 70 lat PCK w służbie społeczeństwa”, „Solidarność – drogą porozumienia między ludźmi”, Nasza szkoła czysta i zdrowa”, „Niosąc pomoc – dajesz radość”, „Każdy nałóg wrogiem twojego życia”.

Dla klas IV-VIII zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem „Higiena na co dzień – zdrowie na całe życie”. Szkolne Koła PCK prowadzą szeroką propagandę międzynarodowego prawa humanitarnego. Włączyły się także do akcji pomocy Armenii, Litwy i Jugosławii organizując zbiórki pieniężne i odzieży.

Na dzień 31 grudnia 1993 r. stan zatrudnienia zmalał do 14 Sióstr PCK przy 56 podopiecznych. Jednakże, mając na uwadze dobro chorych oraz rozwój różnych form opieki, rozwijano również usługi w postaci pomocy sąsiedzkiej.

Ponadto w sierpniu 1993 r. Przedsiębiorstwo Związkowe „Perspektywa” przy KWK „Zofiówka” przekazało w darze ZR PCK w Jastrzębiu-Zdroju nową odzież o łącznej wartości 22.297.000 zł do rozporządzenia według własnego uznania. W porozumieniu z opiekunkami Szkolnych kół PCK zarówno odzież jak i paczki ze słodyczkami zostały rozprowadzone w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pomiędzy dzieci z rodzin najuboższych. Ponadto dla dzieci najuboższych zorganizowano obozy i kolonie socjalne. Z tej formy wypoczynku skorzystało 14 dzieci, w tym jedno dziecko niepełnosprawne.

W roku 1993 przeprowadzono akcję „Pomocna dłoń” przy znacznej pomocy Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju i koła Sióstr PCK. Zorganizowano także zbiórkę uliczną. Przy Punkcie Opieki PCK utworzono punkt przyjmowania darów. W sklepach rozstawiono skarbonki. Zaś do większych zakładów pracy wystosowano pisma z apelem o dotacje na ten cel.

W 1993 r. przestało działać Koło PCK przy Urzędzie Miasta.

Ważna rocznica dla krwiodawców to rok 1993, kiedy obchodzono 35-lecie Honorowego Krwiodawstwa. Z tej okazji w ramach okolicznościowego spotkania zorganizowanego przez Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju wręczono działaczom propagatorom honorowego krwiodawstwa oraz samym wyróżniającym się dawcom pamiątkowe zegary ścienne, zegarki ręczne, dyplomy i listy pochwalne.