Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 1992

 

W ramach pomocy najuboższym w 1992 r. zorganizowano paczki mikołajkowe ze słodyczami dla dzieci szkolnych w ilości 300 sztuk, po 7 sztuk na każdą szkołę oraz paczki świąteczne żywnościowe dla podopiecznych Punktu Opieki PCK w ilości 74 sztuki na łączną kwotę 30.000.000 zł.

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża to nie tylko pomoc ludziom w kraju, ale także pomoc innym narodom dotkniętym głodem, klęskami żywiołowymi, katastrofami, kataklizmami, działaniami wojennymi itp. ZR PCK w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zakładowymi i szkolnymi kołami PCK włączają się do inicjowanych przez Zarząd Główny PCK akcji niesienia pomocy. W ramach tej działalności przeprowadzano również akcje pomocy innym narodom jak: w 1988 r. akcja pomocy Armenii dotkniętej trzęsieniem ziemi, w 1990 r. akcja pomocy Rumunii, w 1991 r. akcja pomocy Litwie i Kurdom, w 1992 r. akcja pomocy Jugosławii i uchodźcom z tego kraju. W tych przypadkach organizowana także zbiórki pieniężne, otwierano punkty przyjmowania odzieży, żywności, lekarstw i materiałów opatrunkowych. Ponadto organizowano akcje honorowego oddawania krwi oraz apelowano do ludzi dobrej woli o czynne włączenie się do przeprowadzanych akcji.

Całokształtem działalności opiekuńczej kieruje Komisja Opieki Społecznej, która też analizuje przeprowadzanie akcji, a także ocenia działalność Punktu Opieki PCK w Jastrzębiu-Zdroju.

Działalność Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie przysposobienia sanitarnego polega przede wszystkim na szkoleniu ratowników medyczno-sanitarnych oraz sanitariuszy zarówno w środowisku dorosłych jak i młodzieżowym.

Szkolenie prowadzone jest na kursach bezinternatowych. Na kursach podstawowych szkolona jest młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ludność w mieście i na wsi. Kursy specjalistyczne organizowane są w oparciu o obowiązujące programy dla zdekompletowanych drużyn medyczno-sanitarnych oraz służb medyczno-sanitarnych zakładowych i terenowych.

W 1992 r. została przeszkolona jedna osoba z rejonu jastrzębskiego w Ośrodku Szkolenia PCK w Poznaniu na kursie medycznym dla instruktorów wykładowców w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej w oparciu o nową strategię ratowniczą opracowaną przez mgr. Krzysztofa Panufnika, który jest autorytetem w dziedzinie dydaktyki ratownictwa (Krzysztof Panufnik i inni, Pierwsza pomoc - obowiązkowe instrukcje postępowania podczas wypadków i w sytuacjach kryzysowych, Poznań 2008 nowsze wydanie). Również w tym roku po uzyskaniu funduszy z Ministerstwa zdrowia i Opieki Społecznej przeszkoloną tą metodą wszystkie szkolne drużyny medyczno-sanitarne oraz zakupiono nowoczesne pomoce naukowe do prowadzenia szkolenia. Szkolenia sanitariuszy odbywały się tylko w szkołach, w których działały drużyny medyczno-sanitarne. 

W 1988 r. w kołach szkolnych i dorosłych działało 149 posterunków sanitarnych, a w 1994 r. ich liczba spadła do 105. W szkołach ponadpodstawowych działały 4 drużyny medyczno-sanitarne, które uczestniczyły w corocznych eliminacjach rejonowych aż do roku 1992. W związku z tym, iż Zarząd Wojewódzki PCK w Katowicach zaniechał organizowania wojewódzkich eliminacji, opiekunowie tych drużyn uznali za bezcelowe dalsze organizowanie rejonowych eliminacji.

Ostatnio zwraca się szczególną uwagę na ochronę środowiska naturalnego oraz walkę z plagami społecznymi.

Najbardziej masową imprezą z dziedziny oświaty jest Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu, która odbywa się również co roku na szczeblu szkoły rejonu i województwa, a co dwa lata na szczeblu krajowym. W 1992 r. Szkoła Podstawowa w Warszowicach zajęła I miejsce na szczeblu rejonowym i wojewódzkim, była również uczestnikiem szczebla krajowego.

Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju aktywnie włącza się do propagowania ogólnoświatowego programu zapobiegania i walki z chorobą AIDS. W ostatnich latach odczuwa się dotkliwie brak odpowiednich materiałów propagandowych, a otrzymywane ilości są niewystarczające i o ograniczonej tematyce. Zagadnieniem oświaty zdrowotnej kieruje Prezydium Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju.