Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 1988

 

 

Na II Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dniu 16 listopada 1988 r. powołano nowy Zarząd w składzie:

1) Janusz Pankiewicz – prezes,
2) Bolesław Fac – wiceprezes,

3) Krystyna Widziak-Karczewska – sekretarz,
4) Joanna Matuszak – skarbnik,

5) Zygmunt Bielecki,

6) Wanda Fudali.

Przewodniczącym Rejonowej Rady HDK PCK został Piotr Bałakier prezes klubu HDK przy KWK "Borynia".

W 1988 r. w klasach I - IV szkół podstawowych działało na terenie Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju 29 Klubów „Wiewiórka” PCK zrzeszających 2.145 członków. Jednakże notoryczny brak materiałów do prowadzenia tychże klubów spowodował, iż praca w tej grupie stawała się coraz trudniejsza i w konsekwencji doprowadziła do spadku stanu organizacyjnego.

W latach 80. Zarząd Rejonowy PCK korzystał z wydatnej pomocy Wydziału Oświaty i Wychowania miasta i gmin w zakresie prowadzonej działalności czerwonokrzyskiej w środowisku dziecięco-młodzieżowym. Sprzyjającym czynnikiem w realizacji tego zagadnienia było wprowadzenie do nauczania obowiązkowego programu wychowania zdrowotnego. Całokształtem problematyki działalności wśród młodzieży zajmuje się Komisja Młodzieżowa. Komisja koordynuje przede wszystkim prace szkolnych kół PCK. W większości szkół przy bibliotece szkolnej utworzono bibliotekę oświaty zdrowotnej.

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża to nie tylko pomoc ludziom w kraju, ale także pomoc innym narodom dotkniętym głodem, klęskami żywiołowymi, katastrofami, kataklizmami, działaniami wojennymi itp. ZR PCK w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zakładowymi i szkolnymi kołami PCK włączają się do inicjowanych przez Zarząd Główny PCK akcji niesienia pomocy. W ramach tej działalności przeprowadzano również akcje pomocy innym narodom jak: w 1988 r. akcja pomocy Armenii dotkniętej trzęsieniem ziemi, w 1990 r. akcja pomocy Rumunii, w 1991 r. akcja pomocy Litwie i Kurdom, w 1992 r. akcja pomocy Jugosławii i uchodźcom z tego kraju. W tych przypadkach organizowana także zbiórki pieniężne, otwierano punkty przyjmowania odzieży, żywności, lekarstw i materiałów opatrunkowych. Ponadto organizowano akcje honorowego oddawania krwi oraz apelowano do ludzi dobrej woli o czynne włączenie się do przeprowadzanych akcji.

Klub HDK przy KWK „Zofiówka” zorganizował w 1988 r. wycieczkę do Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka połączoną z oddaniem krwi. Podobną wyjazdową akcję honorowego oddawania krwi zorganizował Klub HDK przy ówczesnym Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Jastrzębiu-Zdroju połączoną z czynem społecznym przy budowie Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

Z inicjatywy członków niektórych klubów HDK zostały ufundowane książeczki mieszkaniowe dla sierot, gdzie część wkładu stanowiły dobrowolne składki członków klubu HDK i koła PCK lub zostały przekazane z funduszy klubowych. Kluby HDK przejawiają duże zaangażowanie w realizacji zadań Polskiego Czerwonego Krzyża, a na podkreślenie zasługuje ich czynny udział w zbiórce ulicznej i na listy zbiórkowe w tygodniu PCK (tydzień obejmujący dzień 8 maja – Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca).

W 1988 r. kluby uczestniczyły w ogłoszonym przez Zarząd Główny PCK konkursie na wzorowy klub HDK. Drużyna Klubu HDK przy KWK „Pniówek” startowała w I Krajowej Spartakiadzie Klubów HDK zajmując II miejsce w województwie, co zapewniło jej udział w finałach organizowanych w Słupsku i plasowała się w pierwszej dziesiątce.

Z okazji przypadającego w 1988 r. 30-lecia Honorowego Krwiodawstwa zorganizowano 11 spotkań klubowych oraz dwa spotkania z szerokim aktywem PCK na szczeblu Zarządu Rejonowego.

Kolejna ważna rocznica dla krwiodawców to rok 1993, kiedy obchodzono 35-lecie Honorowego Krwiodawstwa. Z tej okazji w ramach okolicznościowego spotkania zorganizowanego przez Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju wręczono działaczom propagatorom honorowego krwiodawstwa oraz samym wyróżniającym się dawcom pamiątkowe zegary ścienne, zegarki ręczne, dyplomy i listy pochwalne.

W r. 1988 działało 11 klubów HDK zrzeszających 2085 członków.

W 1988 r. w kołach szkolnych i dorosłych działało 149 posterunków sanitarnych, a w 1994 r. ich liczba spadła do 105. W szkołach ponadpodstawowych działały 4 drużyny medyczno-sanitarne, które uczestniczyły w corocznych eliminacjach rejonowych aż do roku 1992. W związku z tym, iż Zarząd Wojewódzki PCK w Katowicach zaniechał organizowania wojewódzkich eliminacji, opiekunowie tych drużyn uznali za bezcelowe dalsze organizowanie rejonowych eliminacji.

Działanie Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju na odcinku oświaty ma na celu dalsze systematyczne podnoszenie kultury zdrowotnej i sanitarnej społeczeństwa. W tutejszym rejonie oświata zdrowotna jest prowadzona przede wszystkim na bazie klubów „Wiewiórka” PCK i kół PCK wszystkich typów. Przyjęte do realizacji zadanie w zakresie wychowania zdrowotnego jest dostosowane do potrzeb oświatowo-zdrowotnych poszczególnych środowisk społecznych i uwzględniają specyfikę życia w mieście i na wsi. Stosowane formy oświatowo-zdrowotne, wystawy, konkursy czytelnicze, olimpiady, konkursy czystości i inne akcje.