Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 1987

 

 

W roku 1987 z nowo przeszkolonej na obozach SIM młodzieży udało się ponownie utworzyć nową Grupę SIM. Chociaż w niewielkim sześcioosobowym składzie już w roku szkolnym 1987/1988 grupa SIM działała bardzo aktywnie.  Prowadziła podstawowe szkolenia sanitarne dla uczniów, zorganizowała rajd turystyczny dla członków szkolnego koła PCK, a z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa zorganizowała oddawanie krwi z wynikiem 3.200 ml pobranej krwi. Dla uczniów szkoły specjalnej członkowie tej grupy przygotowali andrzejkową zabawę, a dla przedszkolaków przygotowali bajkę o tematyce oświatowo-zdrowotnej.

W latach 80. Zarząd Rejonowy PCK korzystał z wydatnej pomocy Wydziału Oświaty i Wychowania miasta i gmin w zakresie prowadzonej działalności czerwonokrzyskiej w środowisku dziecięco-młodzieżowym. Sprzyjającym czynnikiem w realizacji tego zagadnienia było wprowadzenie do nauczania obowiązkowego programu wychowania zdrowotnego. Całokształtem problematyki działalności wśród młodzieży zajmuje się Komisja Młodzieżowa. Komisja koordynuje przede wszystkim prace szkolnych kół PCK. W większości szkół przy bibliotece szkolnej utworzono bibliotekę oświaty zdrowotnej.

W 1987 r. Punkt Opieki zatrudniał 30 Sióstr Pogotowia PCK, które otoczyły opieką 135 chorych.

W okresie jesiennym 1987 r. pracownicy oraz działacze ZR PCK w Jastrzębiu-Zdroju odwiedzili podopiecznych objętych pomocą sąsiedzką zamieszkałych w najdalej wysuniętych miejscach od centrum miasta lub wsi celem ewentualnego udzielenia pomocy wszystkim osobom o najsłabszej kondycji materialnej lub zdrowotnej oraz zapoznania się z ich warunkami mieszkaniowymi przed zimą.

Oprócz pomocy świadczonej przez Punkt Opieki prowadzona była również działalność społeczno-opiekuńcza aktywu PCK, który uzupełniał w pierwszym stopniu usługi świadczone przez Siostry Pogotowia PCK i pomoc sąsiedzką. Pomoc ze strony zakładowych kół PCK przeważnie ograniczał się do przyznawania zapomóg pieniężnych byłym pracownikom tych zakładów, którzy nie byli objęci opieką Punktu Opieki PCK.

Przy Punkcie Opieki ZR PCK działało koło PCK, którego większość stanowiły Siostry PCK. Członkowie koła PCK aktywnie uczestniczą we wszystkich pracach i akcjach inicjowanych przez Zarząd Główny PCK w Warszawie, Zarząd Wojewódzki PCK w Katowicach i Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju. Każdego roku w tygodniu PCK (tydzień obejmujący dzień 8 maja – Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) biorą udział w zbiórkach publicznych, do których chętnie włączają się również szkolne koła PCK. Siostry PCK zrzeszone w kole PCK współpracują z organizacjami niosącymi pomoc ludziom najuboższym i niepełnosprawnym.

W 1987 r. kluby HDK włączyły się do zadań realizowanych przez koła PCK w ramach hasła „Czerwony Krzyż Przyjacielem Dzieci”. Z tej okazji kontynuowane były akcje wyjazdowe do Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka, a klub HDK przy kole PCK przy KWK „Pniówek” ufundował z własnej zbiórki pieniężnej od członków klubu paczki ze słodyczami, które wręczono dzieciom zorganizowanym przez pracowników CZD. Po za tym kluby były również współorganizatorami wraz z kołem PCK zabaw, festynów i wycieczek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Ostatnio zwraca się szczególną uwagę na ochronę środowiska naturalnego oraz walkę z plagami społecznymi.

W latach 1983-1987 koła PCK wykonały wiele prac na rzecz poprawy stanu higienicznego i estetyki: obiektów szkolnych, zakładów pracy, osiedli, w ramach akcji „Porządek”.

Dużą pomocą w prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej w środowisku dziecięco-młodzieżowym jest wprowadzenie w roku 1985 do nauczania programu zdrowotnego. Co roku koła PCK szczególnie szkolne, aktywnie uczestniczą w akcji ”Czerwonokrzyska Wiosna”. Biorą także udział w ogólnopolskim konkursie „Nasza szkoła czysta i zdrowa” oraz ogólnopolskim konkursie plastycznym „Higiena na co dzień – zdrowie na całe życie”. Najbardziej masową imprezą z dziedziny oświaty jest Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu, która odbywa się również co roku na szczeblu szkoły rejonu i województwa, a co dwa lata na szczeblu krajowym.

W 1992 r. Szkoła Podstawowa w Warszowicach zajęła I miejsce na szczeblu rejonowym i wojewódzkim, była również uczestnikiem szczebla krajowego.

Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju aktywnie włącza się do propagowania ogólnoświatowego programu zapobiegania i walki z chorobą AIDS. W ostatnich latach odczuwa się dotkliwie brak odpowiednich materiałów propagandowych, a otrzymywane ilości są niewystarczające i o ograniczonej tematyce. Zagadnieniem oświaty zdrowotnej kieruje Prezydium Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju.