Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 1984

 

 

Spotkanie Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi członków Klubu HDK PCK
przy KWK „Borynia” 14.12.1984 Dom Kultury KWK „Borynia”

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi członków Klubu HDK PCK
przy KWK „Borynia” 27.07.1984 - Dom Kultury KWK „Borynia”

 

 

 

 

 

Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju w pierwszych latach swej działalności napotykał jednocześnie na wiele trudności.

Należy tutaj wspomnieć chociażby fakt, iż dopiero 15 maja 1984 r. otrzymał na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój pomieszczenia na biuro Zarządu i Placówki Terenowej Polskiego Czerwonego Krzyża.

W 1984 r. uroczyście obchodzono rocznicę 65-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża. Impreza ta przebiegała w bardzo uroczystej atmosferze i z dużym zaangażowaniem szerokiego aktywu PCK.

We wrześniu 1984 r. reaktywowano działalność Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM). Członkowie Grupy SIM rekrutowali się z młodzieży szkół ponadpodstawowych, a kadrę tworzyła młodzież przeszkolona na obozach SIM PCK. I tak, na tych obozach zostało przeszkolonych: na obozie na kandydata SIM – 20 osób, na obozie dla komendantów drużyn medyczno-sanitarnych – 5 osób, na obozie dla SIM posiadających tytuł Społecznego Instruktora Młodzieżowego – 5 osób.

W ramach Grupy SIM, która liczyła już 20 członków, powołano sekcje: propagandową, oświatowo-zdrowotną, medyczno-sanitarną, imprezowo-kulturalną oraz teatralną. Grupa odbyła kilka spotkań, ale jej praca uległa zachwianiu. Mimo powołania przy Zarządzie Rejonowym PCK opiekuna Grupy SIM na kolejne spotkania przychodziło coraz mniej osób. Powołana rok wcześniej Grupa SIM przestała istnieć. Dopiero w roku 1987 z nowo przeszkolonej na obozach SIM młodzieży udało się ponownie utworzyć nową Grupę SIM.

W roku 1984 zorganizowano przy Zarządzie Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju Punkt Opieki nad Chorym w Domu. Swym zasięgiem działania Punkt obejmował miasto Jastrzębie-Zdrój oraz dwie gminy: Pawłowice i Zebrzydowice.

Działalność na odcinku honorowego krwiodawstwa ZR PCK w Jastrzębiu-Zdroju opiera głównie na bazie Klubów Honorowych Dawców Krwi (Klubów HDK). Największy nacisk w pracy propagandowo-organizacyjnej położono na właściwe funkcjonowanie Klubów HDK oraz aktywne włączenie ich do pracy Koła PCK. Na stabilizację członkostwa w Klubach HDK, jak również jego wzrost, duży wpływ miało wprowadzenie w 1984 r. dla członków Klubów HDK odrębnych legitymacji Honorowego Dawcy Krwi PCK. Wprowadzenie w porozumieniu z Punktem Krwiodawstwa w Jastrzębiu-Zdroju harmonogramu akcji poszczególnych klubów na dany rok pozwoliło na systematyczność w zabezpieczeniu krwi dla potrzeb lecznictwa. Mimo występujących w latach 1983-1985 dużych trudności przy poborze krwi wynikających z braku dostatecznej ilości butelek oraz braków w wyposażeniu Punktu Krwiodawstwa w Jastrzębiu-Zdroju nie odnotowano większego spadku w uzysku krwi.

Do mankamentów w tej dziedzinie trzeba zaliczyć również:
- niewłaściwe wyżywienie dawców krwi w wielu placówkach służby krwi,
- zbyt długie wyczekiwanie dawców na pobieranie krwi w punktach krwiodawstwa,
- występowanie zjawiska złego traktowania Honorowych Dawców Krwi.

Kluby HDK pracują w oparciu o regulamin klubów HDK i własne roczne plany pracy. Ponadto włączają się aktywnie do działań programowych ustalonych przez Zarząd Główny i Zarząd Rejonowy PCK, związanych z obchodami hasła roku.