Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Rok 1983

 

I Konferencja Rejonowa Sprawozdawczo-Wyborcza PCK w Jastrzębiu-Zdroju
9.11.1983 w sali konferencyjnej KWK „Borynia”

 

 

 

 

 

 

 

Na I Rejonowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w dniu 9 listopada 1983 roku wybrano następujący skład nowego Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju:

lek. med. Janusz Pankiewicz      - prezes
Bolesław Fac                             - wiceprezes
mgr Tadeusz Bańczyk                - wiceprezes
Krystyna Widziak-Karczewska    - sekretarz
Joanna Matuszak                       - skarbnik
Piotr Bałakier                             - członek Prezydium
mgr Zygmunt Bielecki                 - członek Prezydium
- oraz 8 członków Zarządu:
Piotr Bałakier, Zygmunt Bielecki, Franciszek Mężyk, Gerard Rojek, Norbert Mołdrzyk, Maria Somerlik, Franciszka Tomosz, Norbert Lorenz.

Zarząd Rejonowy PCK miał swoją siedzibę w Urzędzie Miasta.

Dla sprawnego przebiegu realizacji zadań Zarządu Rejonowego PCK powołano w 1983 roku następujące komisje problemowe:
- Komisję Młodzieżową,
- Komisję Krwiodawstwa,
- Komisję Przysposobienia Sanitarnego,
- Komisję Opieki Społecznej.

- Natomiast oświatą zdrowotną zajmowało się Prezydium Zarządu.

Na konferencji za priorytetowe zadanie PCK w Jastrzębiu-Zdroju przyjęto opiekę i pomoc chorym i samotnym. Na etacie pracowało wówczas aż 27 sióstr Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dwie osoby spośród członków Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju zostały wybrane do jednostek nadrzędnych PCK i tak na członka Zarządu Głównego PCK w Warszawie – lek. med. Janusz Pankiewicz, a na członka Prezydium Wojewódzkiej Rady Honorowego Dawstwa Krwi w Katowicach – Piotr Bałakier.

Dobra i kolektywna praca członków Zarządu oraz odpowiednia postawa i zaangażowanie jego aktywu zgodnie z czerwonokrzyskimi ideałami przyczyniły się do dalszego rozwijania wszechstronnej działalności. Następował systematyczny wzrost liczby kół PCK, która w 1983 roku wynosiła: 33 koła terenowe i zakładowe skupiające 30.657 członków orz 35 kół szkolnych zrzeszających 4.900 członków. Powstała również Grupa SIM – Społecznych Instruktorów Młodzieżowych.

Zarząd Rejonowy aktywnie włączył się do ogłaszanych przez Zarząd Główny PCK akcji pomocy na rzecz poszkodowanych w Armenii, Rumunii i Jugosławii.

Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju w pierwszych latach swej działalności napotykał jednocześnie na wiele trudności. Należy tutaj wspomnieć chociażby fakt, iż dopiero 15 maja 1984 r. otrzymał na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój pomieszczenia na biuro Zarządu i Placówki Terenowej Polskiego Czerwonego Krzyża.

W 1983 r. uroczyście obchodzono rocznicę 25-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce oraz 20-lecia działalności Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM). Wszystkie te imprezy przebiegały w bardzo uroczystej atmosferze i z dużym zaangażowaniem szerokiego aktywu PCK. 

W sposób szczególnie uroczysty obchodzono ważniejsze rocznice Honorowego Krwiodawstwa. W 1983 r. z okazji 25-lecia Honorowego Krwiodawstwa odbyła się rejonowa akademia z udziałem zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz czerwonokrzyskich działaczy jastrzębskiego rejonu.

W roku 1983 działało 9 klubów HDK zrzeszających 1842 członków.

Ostatnio zwraca się szczególną uwagę na ochronę środowiska naturalnego oraz walkę z plagami społecznymi.

W latach 1983-1987 koła PCK wykonały wiele prac na rzecz poprawy stanu higienicznego i estetyki: obiektów szkolnych, zakładów pracy, osiedli, w ramach akcji „Porządek”.

Istotną rolę odgrywało też honorowe krwiodawstwo. W 11 klubach HDK PCK było zarejestrowanych 2036 członków.

Również w 1983 r. działacze HDK PCK ufundowali sztandar PCK w Jastrzębiu-Zdroju.