WYJŚCIE

 

Akademia z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

sobota, 16.11.2019 w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju, ul. Mikołaja Witczaka 5

Video http://jas24info.pl/100-lecie-polskiego-czerwonego-krzyza-w-jastrzebiu-zdroju  |  www.youtube.com/watch?v=h9iWV01VhdM  | 
http://jasnet.pl/?m=wydarzenia&id=51064  |  https://www.nowiny.pl/157605-100-lat-polskiego-czerwonego-krzyza.html
http://pckkatowice.pl/sztandar-na-100-lecie-pck-dla-or-pck-w-jastrzebiu-zdroju/

 

16 listopada 2019 r. z okazji 100-lecia PCK w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru dla Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju, który został odznaczony Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”. Następnie pan Andrzej Kinasiewicz przypomniał krótko 100-letnią działalność PCK i prawie 50-letnią działalność OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju. Wręczono także odznaki OH PCK, HDK-Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, medale 100-lecia PCK, medale RCKiK za oddanie 50 litrów krwi. Zaproszeni goście przekazali życzenia i kwiaty. Uroczystość uświetniła występem wokalnym Jessica Łuczak. Akademię prowadzili Piotr Kula p.o. prezesa OR PCK i Renata Reichman przewodnicząca Rejonowej Komisji Rewizyjnej. Na Mszy świętej i akademii pięknie reprezentował OR PCK w Bielsku-Białej poczet sztandarowy z Klubu HDK PCK im. św. Marii Kolbego przy Gminie Jasienica. Na akademię przybyli m.in.: poseł Krzysztof Gadowski, Marcin Chroszcz delegat wojewody śląskiego, Barbara Daniel delegat Marszałka Województwa Śląskiego, Jacek Świerkowski przewodniczący Kapituły Odznaki Honorowej Sejmiku Województwa Śląskiego, Adam Przywara prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, Bogdan Ogrocki dyrektor Śl. OO PCK, Dorota Król dyrektor RCKiK w Raciborzu, Anna Hetman prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Piotr Szereda przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Po akademii zaproszono przybyłych na poczęstunek.

 

ORGANIZATORZY: Zarząd Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju, Rejonowa Rada HDK PCK w Jastrzębiu-Zdroju, Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju
Koordynatorem akademii był pan Piotr Kula p.o. prezesa OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju.

W kościele NSPJ o 9:00 Ks. proboszcz Dariusz Neterowicz poświęcił nowy sztandar dla OR PCK i odprawił Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków PCK i honorowych krwiodawców.

Uroczystość w Kościele i na akademii uświetnił poczet sztandarowy Klubu HDK PCK im. św. Maksymiliana Kolbe przy Gminie Jasienica, który reprezentował Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej.

 

Program Akademii

      1.   Powitanie gości i prowadzenie akademii – Piotr Kula, p.o. prezesa OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Witam pana posła Krzysztofa Gadowskiego i pana posła Grzegorza Matusiaka. Witam pana Marcina Chroszcza, dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, jako delegata Wojewody Śląskiego. Witam panią Barbarę Daniel, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jako delegata Marszałka Województwa Śląskiego, witam pana Jacka Świerkowskiego przewodniczącego Kapituły Odznaki Honorowej Sejmiku Województwa Śląskiego. Witam panią Annę Hetman - prezydent Jastrzębia-Zdroju, pana Piotra Szeredę, przewodniczącego Rady Miasta. Witam pana Adama Przywarę, prezesa Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach oraz pana Bogdana Ogrockiego, Dyrektora Biura Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK i jednocześnie pełnomocnika Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK do spraw krwiodawstwa. Witam pana Adama Porwoła, prezesa Klubu HDK PCK przy KWK „ANNA” w Pszowie, byłego wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa. panią Dorotę Król, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Witam dyrektorów jastrzębskich szkół. Witam zasłużonych członków PCK i zasłużonych krwiodawców. Witam fundatorów nowego sztandaru: pana Włodzimierza Hereźniaka, prezesa JSW S.A., pana Marka Rusakiewicza, prezesa PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA, oraz pana Wojciecha Emerlinga, dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju. Witam darczyńców naszego Oddziału Rejonowego PCK. Witam ks. Dariusza Neterowicza, proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zdroju, który poświęcił nowy sztandar naszego Oddziału Rejonowego PCK i odprawił tuż przed akademią Mszę świętą w intencji członków PCK i honorowych krwiodawców. Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich przybyłych na akademię z okazji 100-lecia PCK.

      2.   Renata Reichman: Prosimy wszystkich o powstanie. Nowy poświęcony Sztandar OR PCK wprowadzić!    Wprowadzenie sztandaru.

      3.   Odczytanie uchwały nr 9/2019 Prezydium Zarządu Głównego PCK z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie nadania i wyrażenia zgody na używanie nowego sztandaru przez OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju.

      4.   Teraz nastąpi przybicie gwoździ sztandarowych.  Prosimy na scenę: panią Annę Hetman, pana Włodzimierza Hereźniaka, pana Marka Rusakiewicza oraz pana Wojciecha Emerlinga.

      5.   Przekazanie przez fundatorów sztandaru Oddziałowi Rejonowemu PCK na ręce prezesa Śl. OO PCK, który przekazuje sztandar prezesowi OR PCK. Prezes OR PCK przyklękając całuje sztandar i przekazuje chorążemu pocztu sztandarowemu.

 

 

      6.   Do Hymnu Państwowego i Hymnu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża !  --- Hymn Polski i Hymn MCK

      7.    Mam zaszczyt ogłosić, iż Sejmik Województwa Śląskiego na wniosek przewodniczącego Rady Miasta przyznał Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” Oddziałowi Rejonowemu PCK w Jastrzębiu-Zdrojuodznakę wręczy pan Jacek Świerkowski, przewodniczący Kapituły Odznaki Honorowej Sejmiku Województwa Śląskiego oraz pan Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój (który złożył wniosek do Sejmiku o tę odznakę). Prosimy obu panów na scenę. ---- Następuje odznaczenie sztandaru.

      8.   Prosimy pana Andrzeja Kinasiewicza, przewodniczącego Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Jastrzębiu-Zdroju, o krótkie przypomnienie 100-letniej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża – Andrzej Kinasiewicz. W tle PREZENTACJA „100 lat PCK” – opr. Ryszard Górski, prezes Miejskiego Klubu HDK im. Henryka Sławika przy OR PCK w Jastrzębiu-Zdroju.

      9.   Rozpoczynamy uroczyste wręczanie odznaczeń.

a)   Najwyższe Odznaczenie PCK „ODZNAKĘ HONOROWĄ PCK IV stopnia” otrzymują:
pani Marzena Głód oraz panowie: Dariusz Piotrowicz, Ryszard Piotrowicz i Marian Zakowicz – Odznakę wręczą: pan
Adam Przywara i pan Bogdan Ogrocki.

b)   Odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu otrzymują panowie: Marcin Chinc, Przemysław Ciesielski, Adam Depa, Mariusz Jurecki, Paweł Malinowski, Roman Rajwa i Grzegorz Ścieżka – Odznakę wręczy pani Dorota Król.

c)    Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” otrzymują: I stopnia pan Romuald Jasiński, i Sylwester Pająk, II stopnia pan Tomasz Tierentiew, III stopnia pan Piotr Bracha i pan Dawid Janeta – Odznakę wręczą: pan Bogdan Ogrocki i pan Adam Porwoł oraz pan Piotr Kula.

Ponownie zapraszamy na scenę pana Adama Przywarę i pana Bogdana Ogrockiego do wręczenia Medalu Pamiątkowego „100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża”.

d)    Medal Pamiątkowy „100-lecia PCK” przyznany przez Zarząd Główny PCK w Warszawie otrzymuje 19 osób, którym wręczy pan Adam Przywara i pan Bogdan Ogrocki. Medal otrzymują: Pani Aneta Drapińska, Pani Czesława Dziergas, Pani Marzena Głód, Pan Ryszard Górski, Pani Renata Janecka, Pan Andrzej Kinasiewicz, Pan Dariusz Kozieł, Pan Cezary Kozłowski, Pan Piotr Kula, Pan Wiesław Lasyk, Pan Norbert Lorenz, Pan Ryszard Małecki, Pani Joanna Matuszak, Pan Zygmunt Michałowski, Pan Kazimierz Ponieważ, Pan Krzysztof Ptak, Pani Renata Reichman, Pan Jacek Szmalc, Pan Marian Zakowicz.

e)     Medal Pamiątkowy „100-lecia PCK” przyznany przez Zarząd Główny PCK w Warszawie otrzymuje 13 instytucji i firm oraz jedna organizacja. Prosimy na scenę ich przedstawicieli, którym wręczą: pan Adam Przywara i pan Bogdan Ogrocki.  Medal otrzymują: Firma Handlowa „TOMAR” , Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębski Portal Informacyjny „JasNet”, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, Komenda Hufca ZHP im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w Jastrzębiu-Zdroju, Sklep Spożywczy „WALDI”, Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju.

f)   Medal Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w podziękowaniu za honorowe oddanie co najmniej 50 litrów krwi otrzymują panowie: Michał Bryza, Piotr Dałek, Maciej Kappa, Dariusz Kozieł, Bronisław Mirecki, Zbigniew Podkomórka, Dariusz Piotrowicz i Jan Remisz – Medal wręczy pani Dorota Król.

    10.  Prosimy wszystkich o powstanie. Sztandar Oddziału Rejonowego PCK wyprowadzić. Wyprowadzenie sztandaru.

    11.  A teraz przed Państwem wystąpi panna Jessica Łuczak, która zaśpiewa 3 piosenki: „Moja i twoja nadzieja” – zespołu Hey, „Zamiast” – Edyty Gepert, i „Dworzec” Maryli Rodowicz.

    12.  Po występie zabrali głos z życzeniami dla OR PCK: pan Zbigniew Wachowiec, Red. Naczelny Jastrzębskiego Portalu Informacyjnego JasNet, pan Adam Przywara - Prezes Śl. OO PCK w Katowicach, pan Bogdan Ogrocki - Dyrektor Biura Śl. OO PCK w Katowicach. pani Dorota Król - Dyrektor RCKiK z Raciborza, pan Piotr Szereda - Przewodniczący Rady Miasta, pani Annę Hetman - Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, pan Adam Porwoł, pan Marcin Chroszcz, Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, jako delegat Wojewody Śląskiego, pani Barbara Daniel, Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jako delegat Marszałka Województwa Śląskiego.

    13.  Renata Reichman. ŻYCZENIA. Z okazji nadchodzących Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce (22 – 26 listopada) wszystkim Honorowym Krwiodawcom składamy serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i radości z możliwości korzystania z zaszczytnego przywileju dzielenia się wielkim darem życia. Również wolontariuszom i sympatykom Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z ratowania zdrowia i życia innych ludzi – ich wdzięczności i miłości, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie nieznanym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę, jaką wykonujecie, promując ideę honorowego krwiodawstwa.

Pracownikom publicznej służby krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przekazujemy serdeczne pozdrowienia i podziękowania za dobrą współpracę.

    14.  Zakończenie Akademii - Piotr Kula

Na zakończenie akademii pragnę gorąco podziękować wszystkim odznaczonym i uhonorowanym medalem 100-lecia PCK. Dziękuję przybyłym zasłużonym działaczom Polskiego Czerwonego Krzyża i Honorowego Krwiodawstwa. Dziękuję wszystkim przybyłym gościom. Dziękuję ks. proboszczowi Dariuszowi Neterowiczowi za poświęcenie sztandaru i celebrowanie Mszy świętej w intencji członków PCK i Honorowych Krwiodawców. Dziękuję fundatorom nowego sztandaru i fundatorom gabloty na sztandar oraz wszystkim darczyńcom naszego Oddziału Rejonowego PCK. Dziękuję funkcjonariuszom Straży Miejskiej za pomoc przy zbiórce darów żywnościowych dla potrzebujących z okazji świąt. Dziękuję panu Januszowi Jurczakowi, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury, współorganizatorowi akademii, pani Katarzynie Smajdor, kierownik Domu Zdrojowego i panu Sebastianowi Mazurowi, akustykowi Domu Zdrojowego, pannie Jessice Łuczak za piękny występ wokalny. Dziękuję młodym wolontariuszom i tym, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej akademii z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

    15. A teraz wszystkich serdecznie zapraszam na poczęstunek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odczyt pana Andrzeja Kinasiewicza na akademii

100-Lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

100 lat temu w dniu 19 stycznia 1919 roku powstało Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża - od 1927 roku istnieje jako Polski Czerwony Krzyż. Wpisana w jego statut działalność humanistyczno-charytatywna była wówczas natychmiast potrzebna. W ciągu pierwszych miesięcy istnienia miała do czynienia z powstaniami i wojną o granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Do 16 lutego 1919 r. trwało Powstanie Wielkopolskie, tuż po nim wybuchła wojna polsko-bolszewicka, były też trzy powstania śląskie. Na wszystkich ówczesnych frontach byli obecni działacze PCK, stawiając szpitale polowe i zapewniając podstawową opiekę medyczną poza nimi. Polski Czerwony Krzyż nie narodził się w próżni. Początki tej największej w świecie organizacji humanitarnej sięgają roku 1863. Szwajcarski finansista Henri Dunant - wstrząśnięty widokiem dogorywających żołnierzy rannych po bitwie pod Solferino w 1859 roku, mając ku temu odpowiednie środki i co ważne ludzką wrażliwość, wcielił czerwonokrzyskie idee w życie. A teraz dwa krótkie cytaty najwybitniejszych twórców naszej niepodległości:

„Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium”. (Józef Piłsudski).

„Sprawa Narodu, to nie interes, z którego wycofać się należy, gdy zamiast zysków straty przynosi. Sprawa narodu, to praca ciągła, praca stała, wytrwałość niezłomna, ofiarność nieprzerwana z pokolenia na pokolenie. Zaniechać jej nigdy nie wolno, a łożyć na nią, w miarę możliwości, zawsze się powinno”. (Ignacy Jan Paderewski).

Tym wstępem chcę Państwa wprowadzić do naszej uroczystości. Wszak Polski Czerwony Krzyż odradzał się wraz z odradzającą się po 123 latach niewoli Rzeczpospolitą. Ojcowie naszego czerwonokrzyskiego ruchu, byli jednocześnie zarówno patriotami jak i mocno zaangażowanymi w dzieło tworzenia niepodległej ojczyzny i pomocy drugiemu człowiekowi. Składali przy tym niejednokrotnie najwyższą ofiarę – ofiarę z własnego życia.

Pierwszym prezesem PCK był Paweł Sapieha, a wkrótce po nim Helena Paderewska - żona Ignacego Jana Paderewskiego. Bardzo mocno po 1926 roku wspierała PCK Pani Prezydentowa Michalina Mościcka.

W okresie międzywojennym PCK rozwinął się pozyskując wielu ofiarnych działaczy i możnych sponsorów. Po wybuchu II wojny światowej PCK wypełniał ofiarnie statutowe działania. Był zaledwie tolerowany przez Niemców, chociaż znak czerwonego krzyża nie chronił np. przed bombardowaniami czy bestialskimi mordami np. podczas powstania warszawskiego - personel szpitali i przebywający w nich ranni byli masowo mordowani.

Wiele zdziałano po zakończeniu II wojny światowej. PCK zajmował się intensywnie poszukiwaniem członków rodzin rozdzielonych przez wojenną zawieruchę. W tym zakresie dokonywano prawdziwych cudów. Przed siedzibami Polskiego Czerwonego Krzyża były ogromne kolejki, a w zniszczonej Warszawie ilość odnalezionych, przy naszych skromnych możliwościach była największa.

Przez pierwsze powojenne lata władze komunistyczne nie ingerowały zbytnio w naszą działalność. Jednak z biegiem czasu poważnie hamowano możliwości naszego rozwoju i działania. Już sama nacjonalizacja naszego majątku - szpitali, sanatoriów, przychodni, stacji pogotowia czy krwiodawstwa - sprawiła, że PCK w okresie komunizmu funkcjonował w stopniu mocno ograniczonym w porównaniu do okresu międzywojennego.

Jeden plus z takiej trudnej dla nas sytuacji to, że nauczyliśmy się pracować niezależnie od państwa i jesteśmy do dzisiaj organizacją samowystarczalną. Pomimo wielu powstałych - zwłaszcza po 1989 roku innych stowarzyszeń i instytucji działających w podobnym do nas zakresie – my nieustanie rozszerzamy swoją działalność. Pomagamy, uczymy i wychowujemy. Oprócz systemu poszukiwań osób w zakresie naszej aktywności wchodzą: pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, ratownictwo medyczne, szkolenia z pierwszej pomocy, wsparcie dla uchodźców, wspieranie materialne najuboższych, honorowe krwiodawstwo, zwalczanie uzależnień i wiele innych.

Polski Czerwony Krzyż w Jastrzębiu-Zdroju również bardzo mocno wpisał się w życie naszej społeczności. Rozwijał się wraz z rozwojem naszego miasta. Początkowo związani byliśmy z Wodzisławiem Śląskim. Usamodzielniliśmy się decyzją Śląskiego Okręgu PCK w listopadzie 1976 roku. Wprowadzenie w roku 1975 nowej dwustopniowej struktury terenowej administracji państwowej zrodziło potrzebę utworzenia na terenie Jastrzębia-Zdroju samodzielnej Placówki Terenowej Polskiego Czerwonego Krzyża, którą stanowił Zarząd Miejski PCK w Jastrzębiu-Zdroju. Zarząd ten przejął obszar południowej części byłego powiatu wodzisławskiego, obejmując swym zasięgiem miasto Jastrzębie-Zdrój oraz gminy: Pawłowice i Zebrzydowice. Najpierw siedziba jastrzębskiego PCK mieściła się w Urzędzie Miasta. Pierwszy Zarząd składał się z 10 członków - pierwszym prezesem został wybrany lek. med. Janusz Pankiewicz, jego zastępcą był Bolesław Fac. W skład zarządu wchodzili m.in. Joanna Matuszak wieloletnia pracownica i ofiarna działaczka czerwonokrzyska, także Norbert Lorenz bardzo zasłużony i oddany idei czerwonokrzyskiej od blisko 75 lat działacz PCK z KWK "Borynia". Wspomnieć też należy: Zofię Lipińską, Krystynę Widziak-Karczewską, Franciszka Mężyka, Danutę Korzeniewską, Mieczysława Kupisza, Halinę Bazgier, Renatę Reichman, Renatę Janecką, Ryszarda Górskiego, Sebastiana Guzego, Urszulę Górską i wielu innych, tylko z braku czasu tu nie wymienionych.

Zajmowaliśmy się wszystkimi zadaniami będącymi w zakresie Polskiego Czerwonego Krzyża. M.in. przez wiele lat prowadziliśmy opiekę nad chorymi i osobami w podeszłym wieku. Tym zajmowało się ok. 30 sióstr PCK. Organizowaliśmy pomoc dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Rumunii w 1977 r., w Armenii w 1989 roku, naszym powodzianom poszkodowanym w 2007 i 2010 roku. Honorowe krwiodawstwo realizowaliśmy w oparciu o kluby HDK w szkołach i zakładach pracy, głównie w jastrzębskich kopalniach. Pierwszym przewodniczącym rejonowej Rady HDK PCK był Piotr Bałakier, następnym Waldemar Sajek, a od kilkunastu lat zajmuję się tym ja - Andrzej Kinasiewicz. Kolejnym wieloletnim prezesem naszego oddziału był Zygmunt Bielecki, po nim Wiesław Szweda, Czesława Lachowicz-Dworak, Marian Placha, Wiesław Lasyk. Od 2018 roku naszym oddziałem kieruje Piotr Kula. Nie sposób w krótkim wystąpieniu omówić całej naszej działalności na rzecz lokalnego środowiska. Myślimy o wydaniu monografii poświęconej jastrzębskiemu PCK. Może przy następnym jubileuszu doczekamy się jej, bo pamięć ludzka jest zawodna, a wielu z naszych działaczy odeszło do wieczności.

Dzisiaj otrzymaliśmy sztandar, będący ukoronowaniem naszych działań i piękną wizytówką naszego ruchu w roku 100-Lecia PCK. Nie jest to pierwszy sztandar. Poprzedni ufundowali działacze czerwonokrzyscy z KWK „Borynia” w 1983 r. Wśród nich są tu obecni: Pani Zenona Hamernik i Pan Aleksander Czajka. Mamy nadzieję, że będziemy z dumą kroczyć, trzymając Go wysoko, w dalsze lata naszej jakże ważnej i potrzebnej dla naszych mieszkańców, wszystkich Polaków i całej ludzkości działalności.

Dziękuję Państwu za uwagę!

Andrzej Kinasiewicz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galeria

 

(fot. Piotr Łuczak)

 

 

 

 

   

     

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

(fot. Zbigniew Podkomórka)

 

 

 

 

 

 

 

 WYJŚCIE